Garážové brány, posuvné dvere - Adves s.r.o.

automatické dverové systémy a garážové brány

Novinky

[06|04|11]   Výrobný a skladový areál firmy R-FIN s.r.o. Fulnek

Zrealizovali sme v réžii investora - Vchodové systémy na administratívnom centre a výrobnom areáli významnej firmy R – FIN s.r.o. vo ... pokračovanie....

[27|11|09]   Novinky z dielne ADVESU

1.Sekcionálna brána so zníženým prahom integrovaných dverí Na základe požiadavkov našich zákazníkov sme vyvinuli, vyrobili ... pokračovanie....

Obchodné podmienky  Všeobecné záručné podmienky

mapa stranky

Všeobecné záručné podmienky

 1. Záruka sa poskytuje na zhotoviteľom dodané a jeho odborníkmi namontované zariadenia, v dĺžke uvedenej na záručnom liste. Záruka je obmedzená na inštaláciu zhotoviteľom dodaného zariadenia a materiálov.

 2. Záručná lehota začne plynúť odovzdaním zariadení objednávateľovi, na základe odovzdávacieho protokolu podpísaného oboma stranami. Zhotoviteľ vyznačí tento dátum na záručnom liste, ktorý je súčasťou dodávky. Záručný list obsahuje výrobné čísla dodaných systémov.

 3. Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré v dôsledku svojej materiálovej povahy alebo svojmu spôsobu použitia podliehajú zvýšenému prirodzenému opotrebovaniu, ako napríklad tesnenia, batériové jednotky, ozubený remeň. Zo záruky je vylúčené mechanické poškodenie skiel.

 4. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku prirodzeného opotrebovania, zásahom tretej osoby, chybným používaním, neprimeranými nárokmi na systém.

 5. Záruka sa neuzná v prípade nezaplatenia faktúry za vykonanie diela alebo opravy.

 6. Záruka zaniká pokiaľ:
  • bez súhlasu dodávateľa boli do dodaného zariadenia vykonané akékoľvek zmeny alebo zásahy,
  • je zariadenie v provizórnom montážnom stave na želanie zákazníka alebo kohokoľvek na stavbe uvedené do prevádzky,
  • škody na zariadení vznikli neodborným zaobchádzaním,
  • je zariadenie opravované neodborne a nedostatočne vyškoleným personálom odberateľa,
  • nebol vykonaný servis dodávateľom v predpísanom intervale výrobcom.

 7. Vylúčené sú náhradné nároky na produkciu a náhrady zisku, tiež i náhrady ďalších škôd z toho plynúcich.

 8. Uplatnenie reklamácie je možné písomnou formou na našu adresu. Nárok na uplatnenie reklamácie má objednávateľ, alebo iná oprávnená osoba po predložení záručného listu a dokladov o nadobudnutí vlastníckeho práva k systému.

Linky

created by mandra webdesign 2008